PLAVEBNÍ PROVOZ

1. Termínem "plavidlo" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

 

2. Termínem "plavidlo s vlastním pohonem" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

 

3. Termínem "plachetnice" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

 

4. "Malé plavidlo" je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

 

5. Plavidlo, jehož délka nepřesahuje 20 m, není ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě malým plavidlem:

 

6. "Plovoucí stroj" je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

 

7. "Plovoucí zařízení" je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

 

8. Termín "sestava plavidel" je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

 

9. "Vlečná sestava" je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě znění:

 

10. Stojícím plavidlem je ve smyslu pravidel plavebního provozu plavidlo, které:

 

11. Plujícím plavidlem je ve smyslu pravidel plavebního provozu plavidlo, které:

 

12. Zastavením je ve smyslu pravidel plavebního provozu pro plující plavidlo stav, při kterém plavidlo stojí ve vztahu:

 

13. Světlo, použité v návěstních svítidlech plavidel je ve smyslu pravidel plavebního provozu:

 

14. Krátkým zvukem je ve smyslu pravidel plavebního provozu:

 

15. Dlouhým zvukem je ve smyslu pravidel plavebního provozu:

 

16. Blikavým světlem je ve smyslu pravidel plavebního provozu přerušované světlo:

 

17. Nocí je ve smyslu pravidel plavebního provozu období:

 

18. Dnem je ve smyslu pravidel plavebního provozu období:

 

19. Sníženou viditelností jsou ve smyslu pravidel plavebního provozu:

 

20. Plavební dráhou je ve smyslu pravidel plavebního provozu část vodní cesty:

 

21. Část vodní cesty, kterou mohou plavidla využívat pro plavbu je ve smyslu pravidel plavebního provozu:

 

22. Vůdce plavidla je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě osoba:

 

23. Vůdce plavidla je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě povinen být přítomen na plavidle:

 

24. Příkazy vůdce sestavy plavidel jsou povinni se řídit:

 

25. Příkazy vydávanými vůdcem plavidla k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, jsou povinni se řídit:

 

26. Nejvyšší povolené hodnoty délky a šířky plavidla a sestavy plavidel pro jednotlivé úseky vodní cesty jsou uvedeny:

 

27. Nejvyšší povolené hodnoty ponoru plavidla pro jednotlivé úseky vodní cesty jsou uvedeny:

 

28. Nasednutím plavidla se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

 

29. Plavba samotíží je zakázaná, ale tento zákaz se nevztahuje:

 

30. Rozmístění nákladu na plavidle:

 

31. Plavidlo určené k přepravě cestujících:

 

32. Pro řádné ovládání plavidla je třeba zajistit, aby mohla kormidlující osoba v kormidelně:

 

33. Na malém plavidle podléhajícím evidenci musí být:

 

34. Lodní osvědčení se nepožaduje:

 

35. Vůdce plavidla je povinen zajistit, aby přes obrys plavidla nevyčnívaly:

 

36. Pokud vypadl předmět z plavidla a může vytvořit plavební překážku nebo ohrozit bezpečnost plavby, je vůdce plavidla povinen:

 

37. Pokud není možné odstranit předmět, který vypadl z plavidla a může vytvořit plavební překážku nebo ohrozit bezpečnost plavby, je vůdce plavidla povinen:

 

38. Zjistí-li posádka plavidla neznámou překážku provozu na vodní cestě, je vůdce plavidla povinen:

 

39. Na vodní cestě je zakázáno:

 

40. Na vodní cestě nebo v její blízkosti je zakázáno umísťovat předměty:

 

41. Vůdce plavidla je povinen uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty:

 

42. Vůdce plavidla je povinen zabránit úniku látek z plavidla:

 

43. Hrozí-li osobám na plavidle v případě nehody nebezpečí, vůdce plavidla:

 

44. Tato otázka byla zrušena a v testech by se neměla vyskytovat: Vůdce plavidla je povinen zajistit, aby na plavidle:

 

45. Nasedlo nebo potopilo-li se plavidlo v plavební dráze nebo v její blízkosti a vyžaduje-li to situace:

 

46. Obsluhu plavební komory uvědomí vůdce plavidla, došlo-li k plavební nehodě:

 

47. Vůdci plavidel jsou povinni se řídit ústními pokyny, které jim dá zaměstnanec:

 

48. Malé plavidlo nepodléhající evidenci nese na vnitřní nebo vnější straně plavidla:

 

49. Na malém plavidle, evidovaném v plavebním rejstříku malých plavidel, musí být přidělené evidenční označení vyznačeno:

 

50. Malé plavidlo nepodléhající evidenci v plavebním rejstříku, nese poznávací znaky:

 

51. Vyžadují-li to podmínky viditelnosti, musí se na plavidle použít:

 

52. Vrcholovým světlem se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

 

53. Bočními světly se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

 

54. Záďovým světlem se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

 

55. Světlem viditelným ze všech stran se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

 

56. Rozměry tabulí a vlajek, předepsané v pravidlech plavebního provozu jsou dostatečné pro dobrou viditelnost, mají-li rozměry u malých plavidel:

 

57. Balóny a kužele, předepsané v pravidlech plavebního provozu:

 

58. Samostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka přesahuje 7 m, musí nést:

 

59. Samostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m, může nést:

 

60. Jestliže malé plavidlo vleče nebo vede v bočně svázané sestavě jiné malé plavidlo, musí nést:

 

61. Vlečené nebo v bočně svázané sestavě vedené malé plavidlo musí nést:

 

62. Plachetnice, která je malým plavidlem, jejíž délka přesahuje 7 m, musí nést:

 

63. Plachetnice, která je malým plavidlem, jejíž délka nepřesahuje 7 m, musí nést:

 

64. Samostatně plující malé plavidlo bez vlastního pohonu a bez plachet musí nést:

 

65. Malé plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost, musí podle situace v noci signalizovat:

 

66. Malé plavidlo, které pluje pomocí plachet a zároveň používá strojní pohon, musí nést:

 

67. Malé plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost, musí podle situace za dne signalizovat:

 

68. Plavidlo mající přednost při proplouvání místy s určeným pořadím proplouvání, musí za dne nést:

 

69. Plavidla plavebního úřadu, Policie České republiky, obecní policie, Celní správy České republiky a plavidla složek integrovaného záchranného systému mohou signalizovat:

 

70. Plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

 

71. Plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

 

72. Plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

 

73. Plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

 

74. Plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

 

75. Plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

 

76. Plavidlo, které se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc:

 

77. Opakované řady úderů na zvon nebo řadu dlouhých zvukových signálů dává:

 

78. Řada úderů na zvon ve smyslu pravidel plavebního provozu trvá:

 

79. Směrem proti proudu" vodní cesty se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

 

80. Vysokorychlostní plavidla a malá plavidla plující mimo výtlačný režim:

 

81. Plují-li plavidla směry, které vylučují jakékoli nebezpečí kolize:

 

82. Plují-li malá plavidla stejného druhu, vyjma plachetnic, takovými směry, že se jejich dráhy kříží, a mohlo by vzniknout nebezpečí kolize:

 

83. Plují-li malá plavidla takovými směry, že se jejich dráhy kříží, a mohlo by vzniknout nebezpečí kolize, malé plavidlo s vlastním pohonem uvolní dráhu:

 

84. Kříží-li se dráhy malých plavidel, malá plavidla bez vlastního pohonu a neplující pomocí plachet, uvolní dráhu:

 

85. Před vplutím do nepřehledné úžiny dá plavidlo zvukový signál:

 

86. Před vplutím do nepřehledné úžiny dá plavidlo zvukový signál:

 

87. Jestliže vůdce plavidla plujícího proti proudu zjistí, že plavidlo plující po proudu vplouvá do úžiny:

 

88. Je-li potkávání v úžině nevyhnutelné, vůdci plavidel učiní veškerá opatření k tomu:

 

89. Zpozoruje-li vůdce plavidla, že by mohlo hrozit nebezpečí kolize, signalizuje:

 

90. Předjíždění je možné až poté, co se předjíždějící přesvědčil o tom, že:

 

91. Předjížděné malé plavidlo podle plavební situace umožní a usnadní předjíždění:

 

92. Předjíždějící plavidlo míjí předjížděné plavidlo zpravidla po jeho levém boku:

 

93. Při předjíždění malých plavidel plachetnicí, umožní předjížděná plavidla předjetí:

 

94. Signál "pět krátkých zvuků" daný plavidlem, které není malým, znamená:

 

95. V úseku s přikázaným směrem plavby, plavidla:

 

96. Plavidlo může provést obrat až poté, co se jeho vůdce ujistil, že pohyb ostatních plavidel mu umožňuje provést obrat bez nebezpečí:

 

97. Plavidlo, které není malým, hodlající provést obrat doprava, na svůj záměr včas upozorní signálem:

 

98. Plavidlo, které není malým, hodlající provést obrat doleva, musí na svůj záměr upozornit včas signálem:

 

99. Plavidla mohou plout vedle sebe:

 

100. Nese-li plavidlo více než jedno modré světlo nebo více než jeden modrý kužel vrcholem dolů a nejedná se o předjíždění nebo potkávání, je třeba plout ve vzdálenosti:

 

101. Přibližovat se k boku plavidla, které pluje, vyvazovat se na ně nebo plout těsně za ním lze jen:

 

102. Aby se zabránilo škodám na stojících nebo plujících plavidlech nebo na stavbách na vodní cestě, musí plavidlo:

 

103. Plavidlo sníží včas rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

 

104. Plavidlo sníží rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

 

105. Plavidlo sníží rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

 

106. Plavidla upraví rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

 

107. Blokuje-li lano převozní lodě plavební dráhu:

 

108. Jsou-li některá mostní pole označena jedním nebo několika červenými světly nebo červenými tabulemi s vodorovným bílým pruhem uprostřed, je proplutí těmito mostními poli:

 

109. Jsou-li některá mostní pole označena nad profilem jednou nebo dvěma žlutými tabulemi:

 

110. V blízkosti pohyblivých mostů je předjíždění možné:

 

111. Neproplavují-li se malá plavidla společně s plavidly, která nejsou malými, proplavení probíhá v pořadí:

 

112. Vplouvání do plavebních komor se řídí:

 

113. Dvě červená světla nad sebou, osazená na jedné nebo na obou stranách plavební komory znamená, že:

 

114. Jedno červené nebo dvě červená světla vedle sebe, osazená na jedné nebo na obou stranách plavební komory znamená, že:

 

115. Jedno červené a jedno zelené světlo vedle sebe osazené na jedné nebo obou stranách plavební komory znamená, že:

 

116. Jedno zelené světlo nebo dvě zelená světla vedle sebe osazená na jedné nebo obou stranách plavební komory znamená, že:

 

117. Plavidlo vybavené zařízením pro radiotelefonní spojení, v obvodech plavebních komor a v plavebních komorách:

 

118. Jedno nebo dvě červená světla osazená na plavební komoře, při vyplouvání znamená, že:

 

119. Proplavují-li se malá plavidla společně s plavidly, která nejsou malými:

 

120. Při připlouvání do obvodů plavebních komor a v místech určených pro čekání plavidel nelze:

 

121. Není-li plavební komora osazena signálními světly nebo nejsou-li tato světla funkční:

 

122. Kotvy plavidel musí být zdviženy:

 

123. Při vplouvání do plavebních komor plavidla:

 

124. Jsou-li na zdech plavební komory vyznačené meze vyznačených stání:

 

125. Použití odrazníků v plavební komoře:

 

126. Malá plavidla v plavebních komorách:

 

127. Přednost při proplavení plavební komorou mají plavidla:

 

128. Přednost při proplavení plavební komorou mají plavidla, která nesou:

 

129. Při plavbě za snížené viditelnosti plavidlo:

 

130. Při zastavení z důvodu snížené viditelnosti:

 

131. Malé plavidlo plující za snížené viditelnosti:

 

132. Dostane-li se malé plavidlo za plavby do podmínek snížené viditelnosti, při které nelze rozeznat jiná plavidla, zejména při mlze, a pluje bez pomocí radiolokátoru:

 

133. Malé plavidlo plující za snížené viditelnosti bez pomoci radiolokátoru dává signál:

 

134. Provozovat vodní lyžování a obdobné činnosti provozované ve vleku za plavidlem je:

 

135. S vůdcem plavidla, které vleče lyžaře, musí být přítomna na palubě osoba, která je:

 

136. Plavidlo vlekoucí vodního lyžaře se smí pohybovat:

 

137. Vlečné lano při vodním lyžování nesmí být vlečeno za plavidlem:

 

138. Od plavidla, které zajišťuje činnost pod vodní hladinou a signalizuje tuhou maketou vlajky "A", musejí všechna plavidla zachovávat bezpečnou vzdálenost:

 

139. Plavidla stojí tak blízko břehu, jak jim to dovoluje:

 

140. Stojící plavidla kotví nebo se vyvazují tak:

 

141. Pod mosty a pod elektrickým vedením vysokého napětí:

 

142. Ve vjezdech do přítoků a výjezdech z nich a ve vjezdech do přístavů:

 

143. V úsecích vyznačených obratišť nesmí stát:

 

144. V úsecích vodních cest, kde je stání na kotvě zakázáno signálním znakem zákaz kotvení:

 

145. V úsecích vodních cest, kde je vyvazování zakázáno signálním znakem zákaz vyvazování ke břehu:

 

146. Pro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel se nepoužívají:

 

147. Stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla se nepoužívají pro:

 

148. V místech stání označených signálním znakem "povolené stání", mohou plavidla stát:

 

149. Od plavidla, které za stání nese dva modré kužele vrcholy dolů nebo dvě modrá světla, smí malé plavidlo stát:

 

150. Od plavidla, které za stání nese jeden modrý kužel vrcholem dolů nebo jedno modré světlo, smí malé plavidlo stát:

 

151. Od plavidla, které za stání nese tři modré kužele vrcholy dolů nebo tři modrá světla, smí malé plavidlo stát v minimální vzdálenosti:

 

152. K vlečení, tlačení nebo vedení malých plavidel v bočně svázané sestavě se použije:

 

153. Aby obsazení plavidla cestujícími nebo zatížení plavidla nákladem a jeho rozmístění na plavidle neohrožovalo bezpečnou plavbu, je povinen zajistit:

 

154. Malé plavidlo bez vlastního pohonu nebo plachetnice obepluje koupající se osobu:

 

155. Malé plavidlo přibližující se ke koupající se osobě tuto osobu obepluje v bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak:

 

156. Malé plavidlo s vlastním pohonem obepluje koupající se osobu ve vzdálenosti alespoň:

 

157. Malá plavidla při křížení směru plavby jiným než malým plavidlům, udržují vždy bezpečnou vzdálenost:

 

158. Malé plavidlo musí udržovat od zádě plavidla, které nese v noci na stěžni tři zelená světla rozmístěná do tvaru trojúhelníku, bezpečnou vzdálenost:

 

159. Malé plavidlo musí udržovat od plavidla, které nese za dne na stěžni černý balón, pod ním černý dvojitý kužel a pod ním černý balón, bezpečnou vzdálenost:

 

160. Plavbu, při níž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní plavbě, lze provozovat:

 

161. Je-li u vymezené vodní plochy pro vodní lyžování signalizováno vytažením žlutého balónu:

 

162. Před dosažením vodního stavu ohrožujícího bezpečnost plavby, je vůdce plavidla povinen:

 

163. Plavidla musí být na přehradních zdržích vytažena na břeh nad kótu nejvyššího vzdutí nebo na vhodná místa, umožňující převazování plavidel:

 

164. Není-li malé plavidlo s vlastním strojním pohonem vybaveno zařízením k měření rychlosti, tam kde jsou stanoveny nejvyšší povolené rychlosti plavby:

 

165. Na sledované vodní cestě je koupání a potápění zakázáno:

 

166. Koupání a potápění je zakázáno:

 

167. Plavidlo, jehož délka je menší než 20 m, je na něm povoleno přepravovat více než 12 cestujících, a pluje s cestujícími na palubě:

 

168. Pravidla o proplouvání plavebními komorami platí v celém obvodu plavební komory:

 

169. Plavební komora nesmí být použita ke stání plavidla:

 

170. Výstup a nástup cestujících na plavidlo v plavební komoře je možný:

 

II. NOČNÍ A DENNÍ SIGNALIZACE PLAVIDEL, PLOVOUCÍCH TĚLES A PLOVOUCÍCH ZAŘÍZENÍ ZA PLAVBY A ZA STÁNÍ

171. Tato signalizační světla nese:

 

172. Tato signalizační světla nese:

 

173. Tento válec nese:

 

174. Tato signalizační světla nese:

 

175. Toto signalizační světlo nese:

 

176. Tento balón nese:

 

177. Tato signalizační světla nese:

 

178. Tato signalizační světla nese:

 

179. Tato signalizační světla může nést:

 

180. Tato signalizační světla nese:

 

181. Tato signalizační světla nese:

 

182. Toto signalizační světlo nese:

 

183. Toto signalizační světlo nese:

 

184. Tato signalizační světla nese:

 

185. Tato signalizační světla nese:

 

186. Tato signalizační světla nese:

 

187. Toto signalizační světlo nese:

 

188. Tato signalizační světla nese:

 

189. Tento kužel nese:

 

190. Tento dvojitý kužel nese:

 

191. Toto signalizační světlo nese:

 

192. Tento kužel nese:

 

193. Tato signalizační světla nese:

 

194. Tento balón nese:

 

195. Toto signalizační světlo nese:

 

196. Tato signalizační světla nese:

 

197. Tento balón nese:

 

198. Kývání červeným světlem v půlkruhu (na malém plavidle lze bílým světlem), znamená:

 

199. Kývání červenou vlajkou v půlkruhu znamená:

 

200. Tato signalizační světla nese:

 

201. Tyto balóny nese:

 

202. Tento plamenec nese:

 

203. Tento balón nese:

 

204. Tato signalizační světla nese:

 

205. Tuto denní signalizaci nese:

 

206. Tato signalizační světla nese:

 

207. Tyto denní signalizační znaky nese:

 

208. Tyto denní signalizační znaky nese:

 

209. Tyto vlajky nebo tabule nese:

 

210. Tyto vlajky nebo tabule nese:

 

211. Tato signalizační světla nese:

 

212. Tento žlutý plovák nebo bóji s radarovým odražečem nesou:

 

213. Toto signalizační světlo nese:

 

214. Tento signalizační znak umístěný na plavidle znamená:

 

215. Tato signalizační světla nese:

 

216. Tuto tabuli může použít:

 

217. Toto signalizační světlo nese:

 

218. Tato signalizační světla nese:

 

219. Tuto denní signalizaci nese:

 

220. Tato signalizační světla nese:

 

221. Tyto kužele nese:

 

222. Tato signalizační světla nese:

 

223. Tyto kužele nese:

 

224. Tuto vlajku nese:

 

225. Tuto vlajku nese:

 

226. Tato signalizační světla nese:

 

III. ZVUKOVÉ SIGNÁLY DÁVANÉ MECHANICKÝM ZAŘÍZENÍM NA PLAVIDLECH VNITROZEMSKÉ PLAVBY

227. Zvukový signál "1 dlouhý zvuk" znamená:"

 

228. Zvukový signál "1 krátký zvuk" znamená:

 

229. Zvukový signál "2 krátké zvuky" znamená:

 

230. Zvukový signál "3 krátké zvuky" znamená:

 

231. Zvukový signál "4 krátké zvuky" znamená:

 

232. Zvukový signál "řada velmi krátkých zvuků" znamená:

 

233. Zvukový signál "řada dlouhých zvuků" znamená:

 

234. Zvukový signál "řady úderů na zvon" znamená:

 

235. Zvukový signál "5 krátkých zvuků" znamená:

 

236. Zvukový signál "1 dlouhý zvuk, za kterým následuje 1 krátký zvuk," znamená:

 

237. Zvukový signál "1 dlouhý zvuk, po kterém následují 2 krátké zvuky," znamená:

 

238. Zvukový signál "3 dlouhé zvuky, po kterých následuje 1 krátký zvuk," znamená:

 

239. Zvukový signál "3 dlouhé zvuky, po kterých následují 2 krátké zvuky," znamená:

 

240. Zvukový signál "3 dlouhé zvuky" znamená:

 

241. Zvukový signál "1 dlouhý zvuk, opakovaný v intervalech ne delších než 1 minuta," dává:

 

242. Zvukový signál "2 dlouhé zvuky, opakující se v intervalech ne delších než 1 minuta," dává:

 

243. Zvukový signál "1 řada úderů na zvon, opakovaná v intervalech ne delších než 1 minuta," znamená:

 

244. Zvukový signál "2 řady úderů na zvon, opakované v intervalech ne delších než 1 minuta," znamená:

 

245. Zvukový signál 3 řady úderů na zvon, opakované v intervalech ne delších než 1 minuta," znamená:

 

IV. SIGNALIZACE PRO ŘÍZENÍ PLAVBY NA VODNÍ CESTĚ

246. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

247. Tento signální znak (světlo) znamená:

 

248. Tento signální znak (vlajka) znamená:

 

249. Tento signální znak (dvě tabule nad sebou) znamená:

 

250. Tento signální znak (dvě světla nad sebou) znamená:

 

251. Tento signální znak (dvě vlajky nad sebou) znamená:

 

252. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

253. Tento signální znak (žlutá bóje, která nese vrcholový znak) znamená:

 

254. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

255. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

256. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

257. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

258. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

259. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

260. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

261. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

262. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

263. Tento signální znak (světla) znamená:

 

264. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

265. Tento signální znak (dvojice světel) znamená:

 

266. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

267. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

268. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

269. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

270. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

271. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

272. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

273. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

274. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

275. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

276. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

277. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

278. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

279. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

280. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

281. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

282. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

283. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

284. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

285. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

286. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

287. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

288. Tento signální znak (světla) znamená:

 

289. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

290. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

291. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

292. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

293. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

294. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

295. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

296. Tento signální znak světlo znamená:

 

297. Tyto signální znaky tabule znamenají:

 

298. Tyto signální znaky tabule znamenají:

 

299. Tento signální znak (světla) znamená:

 

300. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

301. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

302. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

303. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

304. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

305. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

306. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

307. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

308. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

309. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

310. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

311. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

312. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

313. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

314. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

315. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

316. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

317. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

318. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

319. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

320. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

321. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

322. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

323. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

324. Výstražní znaky, kdy jedno nebo dvě bílá světla vedle sebe svítí nepřerušovaně, mají tento význam:

 

325. Výstražní znaky, kdy jedno nebo dvě světla vedle sebe blikají, mají tento význam:

 

326. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

327. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

328. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

329. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

330. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

331. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

332. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

333. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

334. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

335. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

336. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

V. VYTYČENÍ VODNÍCH CEST

337. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

338. Tento plovoucí signální znak (bóje) znamená:

 

339. Tento plovoucí signální znak (bóje) znamená:

 

340. Tento plovoucí signální znak (bóje) znamená:

 

341. Bílá písmeno "P" na bóji pro označení strany plavební dráhy znamená:

 

342. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

343. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

344. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

345. Tento signální znak (tabule) znamená:

 

346. Tento signální znak (kužel) znamená:

 

347. Tento signální znak (kužel) znamená:

 

348. Tento signální znak (plovatka) znamená:

 

349. Tento signální znak (tyč na bóji) znamená:

 

350. Tento signální znak (tyč na plováku) znamená:

 

351. Tento signální znak (tyč na plováku) znamená:

 

TECHNICKÉ ZÁKLADY

352. Malá plavidlo podléhající evidenci lze na vodní cestě provozovat, byla-li schválena jeho technická způsobilost a je-li zapsáno:

 

353. Plavidlo nepodléhající evidenci lze na vodní cestě provozovat:

 

354. Evidenci v plavebním rejstříku malých plavidel podléhá:

 

355. Evidenci v plavebním rejstříku malých plavidel podléhá:

 

356. Evidenci v plavebním rejstříku malých plavidel podléhá:

 

357. Dokladem o způsobilosti plavidla k provozu na vodní cestě je:

 

358. Povinnost nést českou státní vlajku České republiky vzniká plavidlům:

 

359. Lodní nástavba je část plavidla:

 

360. Kýl lodi je:

 

361. Výraz nosník označuje na lodním tělese:

 

362. Výraz vazník používáme pro označení:

 

363. Výraz obšívka používáme pro:

 

364. Výrazem skořepina označujeme druh provedení:

 

365. Výraz lodní trup znamená:

 

366. Výraz žebro označuje:

 

367. Výrazem katamarán označujeme:

 

368. Outor je:

 

369. Hlavní část kormidelního zařízení tvoří kormidelní ploutev a společně s kormidelním pněm má souhrnný název:

 

370. Příďové dokormidlovací zařízení slouží k:

 

371. Palec pacholete slouží k:

 

372. Plovatelnost je schopnost plavidla:

 

373. Stabilita plavidla je schopnost:

 

374. Schopnost lodi udržovat při plavbě zadaný směr nebo tento směr podle potřeby měnit je:

 

375. Schopnost lodi při plavbě udržovat určitý směr je:

 

376. Otvory umístěné pod rovinou nejvyššího ponoru zvětšeného o bezpečnostní vzdálenost:

 

377. Pod pojmem drenážní soustava se rozumí:

 

378. Ventilátory slouží na plavidle k:

 

379. Sanitární soustava plavidla zahrnuje:

 

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

380. Resuscitace (oživování) je:

 

381. Postižený náhle zkolaboval, nehýbe se, nedýchá, nereaguje na poplácání po tváři a oslovení. První, co je třeba udělat, bude:

 

382. Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech:

 

383. Při dýchání z plic do plic by měl objem vydechovaného vzduchu odpovídat asi:

 

384. Doporučený poměr kompresí hrudníku a dýchání z plic do plic při resuscitaci dospělých nebo dětí laiky je:

 

385. "Lapavé dechy" - nádechy v nápadně dlouhých intervalech nebo ojedinělá nadechnutí:

 

386. Resuscitaci ukončíme:

 

387. Aniž došlo k obnovení životních funkcí, ukončíme resuscitaci utonulého:

 

388. Pro kvalitu resuscitace má největší význam:

 

389. Optimální frekvence kompresí při nepřímé masáži srdce je:

 

390. Pokud z jakéhokoliv důvodu během resuscitace nemůžeme nebo nechceme provádět dýchání z plic do plic:

 

391. Normální klidová dechová frekvence dospělého je:

 

392. Pokud není prováděna resuscitace, nastává nezvratné poškození mozku při zástavě cca po:

 

393. Pokud si nejsme jisti, zda postižený v bezvědomí dýchá nebo nedýchá:

 

394. Tonoucího, který byl vytažen z vody, je v bezvědomí a chrčivě, ale zřetelně a pravidelně dýchá:

 

395. Postižený večer upadl, uhodil se do hlavy, druhý den ráno je nápadně ospalý, při pokusu o komunikaci zmatený, zvrací. Odbornou lékařskou pomoc:

 

396. Postižený spadl z výšky, je zmatený, nepamatuje si, co se stalo, posedává. Nejlepší je:

 

397. Zaškrcení končetiny:

 

398. Předloktí popálená vroucí vodou je před příjezdem záchranné služby nejlépe ošetřit:

 

399. Prst popálený o horký předmět ošetříme:

 

400. Nejlepší poloha pro postiženého, který je při vědomí, ale hlásí, že se mu špatně dýchá, je:

 

401. "Stabilizovanou" (někdy také "zotavovací") polohou se rozumí poloha:

 

402. První pomoc při přehřátí a úpalu provedeme tak, že:

 

403. Při opakovaných průjmech:

 

404. Mezi příznaky rozvinutého šoku při vnitřním krvácení patří:

 

405. Pozorujeme-li u postiženého po úrazu příznaky šoku:

 

406. Žilní krvácení z končetiny ošetřujeme tak, že:

 

407. Při krvácení z nosu:

 

408. Při žilním krvácení:

 

409. Při tepenném krvácení:

 

410. Národní přímé tísňové číslo záchranné služby v České republice je:

 

411. Jednotné evropské tísňové číslo je: